Aileen Ribeiro - Fashion in the French Revolution.

Whitney Walton

Full Text:

PDF